لیست شرکت هایی که ما به آنها خدمات داده ایم

فروش اورینگ به شرکت های بزرگی از جمله:

ردیفنام شرکت
1آروین پک آریا
2آلنا پاک
3ارکان فلز
4البرز ایران
5ای پک
6بابک ماشین
7پترو انرژی آریا
8پیام صنعت
9تولید دارو
10زمن نیک
11سیم و کابل ابهر
12سیم و کابل یزد
13سیمان دلیجان
14شرکت ساعی
15شرکت فراکارن تولید کاهنگان
16صنایع دفاع
17فولاد آذربایجان
18فولاد خزر
19کادوس
20کار پی جل
21کوشش کاران
22کوشش کاران متحد
23مجتمع شهید غدیری
24هوا و فضا
25هواپیمایی

نمایش یک نتیجه